PHP Căn Bản

Ứng dụng thêm mới thành viên bằng PHP và Mysql

Để tiếp những bài viết hướng dẫn một số chức năng cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Hôm nay mình sẽ việt một chức năng cơ bản để giúp các bạn hiểu về sự tương tác giữa PHP …

Để tiếp những bài viết hướng dẫn một số chức năng cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Hôm nay mình sẽ việt một chức năng cơ bản để giúp các bạn hiểu về sự tương tác giữa PHP và Mysql.

Ở bài viết này mình sẽ viết ứng dụng thêm mới thành viên vào Cơ sở dữ liệu (CSDL) Mysql. Hai bài trước thì mình đã hướng dẫn các bạn Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu bằng phpmyadminImport và Export cơ sở dữ liệu bằng phpmyadmin nên mình sẽ đi thắng vào vấn đề luôn nhé.

Để thực hiện ứng dụng này trước tiên các bạn tạo cho mình một Database có tên là thanhvien và đồng thời tạo một bảng danhsach trong Database thanhvien nhé.

Bảng danhsach bao gồm: id, user, pass, email, address (Ở đây mình chỉ làm đơn giản nên mình sẽ cần những thông tin như vậy, còn các bạn muốn lấy thêm thông tin khác thì thêm vào nhé)

Như vậy để tạo một trang thêm thành viên themthanhvien.php thì chúng ta sẽ tiến hành tạo một form để lấy thông tin thành viên như sau:

forsadasdm

Mình viết thêm chút CSS cho nó đẹp.

Sau khi xong phần HTML Form thì mình sẽ viết phần xứ lý để lấy thông tin từ form và insert vào database. Ở đây mình sẽ tạo ra các biến $u, $p, $e và $a để lấy dữ liệu nhập từ form và tiến hàng kiếm tra dữ liệu đó.

Sau đó chúng ta sẽ kiếm tra xem các biến $u, $p, $e và $a có tồn tại hay không. Khi các biến $u, $p, $e và $a đã tồn tại thì chúng ta sẽ tiến hành kiếm tra xem username này có tồn tại hay chưa. Nếu username đó đã tồn tại thì chúng ta sẽ xuống thông báo còn chưa tồn tại thì sẽ insert vào database.

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bước để xây dựng một ứng dụng thêm mới thành viên cơ bản. Dưới đây là code hoàn chính của dựng dụng.

Tóm lại: Ở bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn việt một ứng dụng thêm mới thành viên bằng PHP và Mysql. Từ đó các bạn đã hiểu được sự kết hợp giữa PHP và Mysql như thế nào. Nếu bạn nào chưa hiểu code trên thì có thể xem lại các bài viết trước của mình Xử lý dữ liệu trên Form trong PHP, Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu Mysql, Kết hợp PHP và MYSQL trong ứng dụng website.

Thẻ:, , , , , ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company