PHP Nâng Cao

Lập trình hướng đối tượng: Tính kế thừa

PHP Nâng Cao – Bài trước mình đã giới thiệu đến các bạn phương thức constructor trong php. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu qua tính kế thừa trong php như thế nào. Trong PHP, bạn có thể …

PHP Nâng Cao – Bài trước mình đã giới thiệu đến các bạn phương thức constructor trong php. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu qua tính kế thừa trong php như thế nào. Trong PHP, bạn có thể mở rộng class, hay nói một cách khác, một class có thể được kế thừa từ một class nào đó đã được khai báo trước. Class được kế thừa gọi là class cha, class kế thừa gọi là class con.

Điều này rất hữu ích cho việc xác định và tóm tắt chức năng, và cho phép thực hiện các chức năng bổ sung trong các đối tượng tương tự mà không cần phải reimplement tất cả các chức năng chia sẻ.

Cú pháp tính kế thừa

Khi bạn mở rộng một lớp, lớp con được thừa hưởng tất cả các phương pháp của lớp cha tất nhiên trừ các thuộc tính hoặc phương thức được khai báo với từ khóa private.

Lưu ý: Khi bạn viết lớp cha mà bạn muốn sau này mở rộng để các lớp con có thể thừa kế thì các bạn không nên khai báo các thuộc tính hoặc phương thức bằng từ khóa private.

Thẻ:, , , , ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company