PHP Nâng Cao

Lập trình hướng đối tượng: Hàm tạo (constructor)

PHP Nâng Cao – Như các bạn đã biết Constructor là một phương thức đặc biệt, được thực thi ngay khi tạo ra đối tượng. Nó thường được sử dụng để khởi tạo các chức năng như gán thuộc tính …

PHP Nâng Cao – Như các bạn đã biết Constructor là một phương thức đặc biệt, được thực thi ngay khi tạo ra đối tượng. Nó thường được sử dụng để khởi tạo các chức năng như gán thuộc tính với giá trị hay tạo ra các đối tượng khác từ đối tượng vừa tạo.

Cách Khai Báo Constructor

Có 2 cách để khai báo Constructor:

1. Khai báo tên hàm trùng với tên class

2. Sử dụng từ khóa __construct làm tên hàm

Tất nhiên cũng như bao phương thức khác, phương thức constructor có thể có hoặc không có tham số truyền vào.

Các bạn tạo một file .php và chạy đoạn code dưới đây để xem kết quả.

Lưu ý: Đây là phương thức rất quan trọng trong Lập trình hướng đối tượng php nên các bạn chú ý nắm chắn phương thức này nhé. Chúc các bạn thành công !

Thẻ:, , , ,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company