PHP Căn Bản

Làm việc với file trong PHP

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Xử lý dữ liệu trên Form trong PHP. Tiếp bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về file trong PHP như thế nào nhé. PHP có thể thao tác dữ liệu và …

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Xử lý dữ liệu trên Form trong PHP. Tiếp bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về file trong PHP như thế nào nhé. PHP có thể thao tác dữ liệu và xử lý dữ liệu thông qua quá trình nhận và đọc dữ liệu trên một file, quá trình làm việc với file trong PHP diễn ra như sau: Mở – Đọc (hoặc ghi) – Đóng file. Đó là một trong những tác vụ quan trọng của PHP là cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp thông qua quá trình nhận và đọc nội dung trên file dữ liệu.

1. Đóng/ mở file trong PHP:

Hàm fopen( $path_to_file, $mode ) cho phép chúng ta mở file dữ liệu trong PHP

$path_to_file: Đường dẫn đến tập tin cần mở

$mode: Quyền hạn cho phép thao tác

Một số quyền hạn thao tác với file như sau

php_bai_5_01

Ví dụ:

 2. Mở file:

Hàm fclose( $file ) cho phép chúng ta đóng file đã mở

Ví dụ:

 3. Ghi file trong PHP:

Để ghi 1 file trong PHP chúng ta sử dụng hàm fwrite( $file, “Nội dung cần ghi vào file” );

Ví dụ:

 4. Đọc file trong PHP:

Hai phương thức đọc file phổ biến nhất hiện nay là đọc file theo từng dòng và đọc file theo từng ký tự.

– Hàm fgetc( $file ) cho phép chúng ta đọc file theo từng ký tự

– Hàm fgets( $file ) cho phép chúng ta đọc file theo từng dòng

Quy trình đọc file sẽ diễn ra từ đầu đến cuối file, hàm feof( $file ) cho phép chúng ta kiểm tra đã đến cuối file hay chưa?

Ví dụ:

 Tóm lại: Việc sử dụng file một cách thành thạo sẽ giúp bạn dễ dàng vận hành các ứng dụng mang quy mô vừa và nhỏ như: website nhiều ngôn ngữ, bộ đếm,…và cả những công nghệ web mới như XML một cách dễ dàng. Qua bài học này chúng ta cũng hiểu được nguyên lý hoạt động, trình tự xử lý 1 file dữ liệu khi chúng được triệu gọi trong tài liệu PHP.

Thẻ:,
comments powered by Disqus
Powered by HTH Company